MEVZUAT

MEVZUAT

Ülkemizde enerji verimliliği ile ilgili mevzuat uzun yıllar çeşitli başlıklar altında yer almakta idi. Avrupa Birliğine uyum çalışmaları çerçevesinde yapılan yasal düzenlemelerden biri olarak 18 Nisan 2007 tarihinde 5627 nolu kanun ile Enerji Verimliliği Kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun amacı; “Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.”

Kanunun kapsamı; “Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usul ve esasları kapsar.”

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU / İNDİR

Kanun enerji verimliliği ile ilgili olarak yasal çerçeveyi çizmiştir, gerekleri uygulama usul ve esaslarını anlatan yönetmelik ve tebliğler ilerleyen yıllarda yürürlüğe girmiştir. Bunlardan en önemlilerinin güncel versiyonları aşağıda paylaşılmıştır;

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK / İNDİR

Yönetmeliğin düzenleme yaptığı başlıca konular;

 • Eğitimler, etütler ve enerji verimliliği danışmanlık hizmetleri için yetkilendirmeler
 • Verimlilik Artırıcı Projelere (VAP) ve Gönüllü Anlaşmalara(GA) destek şartları
 • Sanayi, Ticari ve Kamu binalarında ve 100 MW veya daha fazla kurulu güce sahip güç santrallerine enerji yöneticisi atanması ve yıllık tüketim bildirimleri
 • Kamu binalarında zorunlu enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması
 • Toplu konutlarda yenilenebilir enerji, kojenerasyon, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemlerinin kullanılması
 • Ev aletlerinin enerji tüketimlerine göre etiketlenmesi
 • Elektrik üretim tesislerinin verimlilikleriyle ilgili konular
 • Sokak aydınlatmasında enerji verimliliği
 • Enerji verimliliği bilincini arttırmaya yönelik önlemler
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ / İNDİR

Yönetmelikte bir bina ile ilgili olarak aşağıdaki konular ele alınmaktadır;

 • Dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, yerel şartları ve maliyet etkinliğini dikkate alarak bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesi
 • Birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılması
 • Yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesi
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesi
 • Isıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesi

Yönetmelik gereğince binaların enerji kimlik belgesi ile binanın enerji performans skalası A,B,C,D,E,F ve G olarak etiketlenmesi suretiyle enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları açısından belgelendirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Mevcut binaların enerji performanslarının yükseltilmesi ve enerji kimlik belgelerinin oluşturularak enerji tüketimiyle sera gazı emisyonları açısından 2017 yılı sonuna kadar etiketlenmesi öngörülmüştür. Yeni binaların C sınıfından düşük bir skalada yapılmaması gerekmektedir.

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK / İNDİR

Isıtma sistemlerinde verimlilik ve enerji tüketiminde adaletli paylaşım ön plana çıkartılmıştır. ‘Isı Kontrol ve Ölçüm Ekipmanları’ kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

Binaların daha kontrollü ısı ve sıcak su tüketmesiyle kullanıcıların tüketim davranışlarının değişmesi ve bununla birlikte enerji tüketiminin azaltılması amaçlanmaktadır.